Mesafeli Satış Sözleşmesi


SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’ nın, SATICI tarafından işletilmekte olan www.tabipp.com; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.tabipp.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : TABİPP BİLİŞİM MEDİKAL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ

Adresi : BARBAROS MAHALLESİ BEGONYA SOK.NİDA KULE ATAŞEHİR BATI BLOK NO:1/2 ATAŞEHİR İSTANBUL

Telefon :546 669 25 17

Eposta : info@tabipp.com


1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ünvanı : [fatura-kullanici-adi] – [kullanici-adi]

T.C Kimlik No : [tc-no-bireysel]

Vergi No : [vergi-no-kurumsal]

Adresi : [fatura-adresi-teslmat -adresi]

Telefon : [telefon-no]

Eposta: [e-posta-adresi]


MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı ……… tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen hizmetlerin tümü bundan sonra HİZMET olarak tanımlanmaktadır.

Sipariş İçeriği ve Toplamı :[sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]


MADDE 4 – HİZMETİN İFASI

4.1.ALICI, tabip.com sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, tabip.com’un konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz.


MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

5.2. Katılımcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.

5.3. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, taksitli olarak da yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Müşteri’nin seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulama ve/veya taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın tasarrufundadır.

5.4 Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde Sözleşme’nin kurulma anı, ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın banka hesabına ulaştığı tarihtir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla yapılan ödemelerde, 2 (İki) iş günü içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, Tabipp.com’un ,hizmete ilişkin hizmet satış işlemini iptal etme hakkına haiz olacaktır.

5.5 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Katılımcı’ya ait kredi kartının, Katılımcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini tabip.com’a ödememesi halinde, tabip.com sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.


MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün veya hizmet tedarik edebilir.

6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün veya hizmet tedarik edebilir.

6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün ve hizmeti teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.7. ÜRÜN veya HİZMET’in normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN veya HİZMET’in bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 20 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.


MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. Üyenin aldığı bir hizmet ile ilgili olarak cayma hakkı, hizmet satın alma tarihini takip eden 14 gündür. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, üyenin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımı için 14 (ondört) günlük süre içinde Tabipp.com’a email veya uygulama içinden oluşturulacak Destek Talebi ile bildirimde bulunması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün / Hizmetler” çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Üyenin doktorlar ile gerçekleştirmiş olduğu online veya klinik görüşmeler, üyeye özel hazırlanmış olan tıbbi ikinci görüş raporları için cayma hakkı kullanılamaz.

 

 


MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

SATICI TABİPP BİLİŞİM MEDİKAL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ

 

ALICI ……………………………